a

Interesse in de diensten van Sport in Vorm of wilt u een keer kennis komen maken? Neem dan contact met ons op via onderstaande mogelijkheden.

+31 (0)6 244 907 10

Info@SportinVorm.nl
Worsinkweg 10, Markelo.

maandag - vrijdag 08:00 - 17:00 uur

zaterdag op afspraak en zondag gesloten

+31 (0)6 244 907 10

info@sportinvorm.nl

Worsinkweg 10

7475 TW Markelo

Volg ons!

Klachtenprocedure

U hebt een klacht. En dan?

Als u ontevreden bent over uw therapeut bij Sport in Vorm of een andere klacht heeft hoeft u dat niet voor u te houden. Er zijn verschillende manieren om uw onvrede kenbaar te maken.

Stap 1: Praat met uw behandelende therapeut

Als uw therapeut niet weet dat u ontevreden bent, kan hij of zij niets ondernemen om de klacht op te lossen. Daarom stelt Sport in Vorm het op prijs dat de therapeut in de gelegenheid is om er met u over te praten. Komt u er samen niet uit, of ziet u om welke reden dan ook af van het gesprek, kunt u contact opnemen met de klachtencommissie of bestuur van de VBAG, de beroepsvereniging waarbij Sport in Vorm is aangesloten.

De onafhankelijke klachtenfunctionaris van VBAG is werkzaam bij Quasir. Quasir is het expertisecentrum voor klachtenmanagement in de zorg- en welzijnssector. De onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir via email (bemiddeling@quasir.nl t.a.v. coördinator klachtenbemiddeling) of per telefoon 06 4844 5538.

Stap 2: De klachtencommissie van de VBAG

Als Quasir uw klacht heeft ontvangen informeert zij u over de verdere procedure. Daarbij kan aan u de vraag worden voorgelegd of u wilt proberen uw klacht eerst via bemiddeling tussen u en uw therapeut op te lossen. U bent daartoe niet verplicht. U kunt ervoor kiezen om de klacht direct door de geschillencommissie te laten behandelen.

Kiest u voor bemiddeling, dan zal de klachtencommissaris aan de therapeut vragen of deze bereid is mee te werken aan bemiddeling. Is dit het geval dan wordt de bemiddelaar ingeschakeld. Deze bemiddelaar neemt met u en de therapeut contact op voor een bemiddelingsgesprek. Een bemiddelingsgesprek duurt in de meeste gevallen ongeveer een uur. De bemiddeling wordt afgerond met een schriftelijke bevestiging van de resultaten van de bemiddeling en de eventueel gemaakte afspraken. Als het niet lukt de klacht via bemiddeling op te lossen kunt u de klacht alsnog schriftelijk voorleggen aan de geschillencommissie.

Om uw klacht goed te kunnen beoordelen verzamelt de geschillencommissie alle informatie die zij daarvoor nodig heeft. Zij vraagt u en de therapeut een schriftelijke toelichting te geven op wat er is gebeurd. Ook komt het voor dat u en de therapeut wordt uitgenodigd voor een hoorzitting waarin u een mondelinge toelichting kunt geven op uw klacht.

Na het onderzoek doet de geschillencommissie een schriftelijke uitspraak over uw klacht. Zij oordeelt of uw klacht gegrond, dan wel ongegrond is. Daarbij kan de commissie door middel van een aanbeveling aangeven welke maatregelen de therapeut kan nemen om een soorgelijke klacht in de toekomst te voorkomen.

Een geschil indienen bij de geschillencommissie kost € 50. De geschillencommissie doet binnen zes maanden uitspraak over jouw klacht. Op zorggeschil.nl vindt je meer informatie over hoe je een geschil kunt indienen. De klachtenfunctionaris kan je hierbij helpen.

Syap 5: Tuchtrecht Complementaire Zorg  (TCZ)

Is er sprake van een tuchtwaardige klacht dan kan de klachtenfunctionaris je adviseren om je klacht te deponeren bij het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).
Uiteraard kun je ook altijd contact opnemen met het secretariaat van VBAG via e-mail secretariaat@vbag.nl of per telefoon 040 283 8988 (werkdagen 09.00 – 12.00).

Stap 6: Een klacht indienen bij de RBCZ

Daarnaast kunt u de klacht ook indienen bij de afdeling klachten van de RBCZ. Die kan de klacht in overleg met u voorleggen aan de juiste beroepsorganisatie. Indienen van een klacht kan via het klachtenformulier. Leest u dan alstublieft wel eerst de hieronder volgende tekst.

Over wie kunt u klagen?

U kunt klagen over een beroepsbeoefenaar die, ten tijde van de behandeling waarover geklaagd wordt, ingeschreven is in het RBCZ-register, mits deze beroepsbeoefenaar aan zijn verplichtingen ten opzichte van de beroepsorganisatie waarbij hij /zij is aangesloten en TCZ/RBCZ heeft voldaan.

U kunt klagen over een zorgverlener die, ten tijde van de behandeling waarover geklaagd wordt, ingeschreven is in het TCZ-register, mits deze beroepsbeoefenaar aan zijn verplichtingen ten opzichte van zijn/haar beroepsorganisatie en TCZ/RBCZ heeft voldaan.

U kunt klagen over een student die door de opleiding is aangemeld voor het TCZ en daarom onderworpen is aan het tuchtrecht.

Wie kan een klacht indienen?

 • De volgende personen kunnen een klacht indienen:
 • De client (u bent de direct belanghebbende):
 • Een naaste betrekking of nabestaande (partner, ouders of andere familieleden van de client)
 • Degene aan wie de direct belanghebbende een opdracht tot klagen heeft verstrekt en een machtiging daartoe heeft afgegeven. Vergeet niet hierbij de machtiging en een kopie van het identiteitsbewijs van de belanghebbende mee te sturen met de klacht.
 • De Inspecteur van de Volksgezondheid

Direct belanghebbebde <16 jaar:

In geval de directbelanghebbende jonger is dan 16 jaar moeten beide ouders toestemming geven voor een behandeling bij Sport in Vorm. Daarom moeten beide ouders ook het klachtenformulier ondertekenen.

Direct belanghebbende >16 jaar:

Kinderen vanaf 16 jaar mogen zelf beslissen over zaken die hun gezondheid betreffen. Toestemming van de ouders is niet nodig. Indien een van de ouders hen vertegenwoordigt moet deze gemachtigd zijn door de direct belanghebbende.

Een klacht indienen:

U kunt uw klacht alleen schriftelijk indienen. De klacht moet gesteld zijn in de nederlandse taal. Het voorval waarop de klacht betrekking heeft mag niet langer dan vijf jaar geleden hebben plaatsgevonden. De behandelaar, over wie de klacht gaat, moet ten tijde van de behandeling, waarover geklaagd wordt, ingeschreven staan in het register van RBCZ/TCZ.

Het indienen van een klacht kan online via het klachtenformulier. Er moet in ieder geval hetvolgende worden vermeld:

 • uw naam, voornamen en adres
 • de naam, werkadres en eventueel woonadres van de aangeklaagde
 • de formulering van de klacht, zoveel mogelijk voorzien van data, feiten en omstandigheden waarop de klacht berust

Indien u niet de client bent:

 • naam, adres en geboortedatum van de client
 • het belang dat u heeft bij het indienen van de klacht
 • de aard van de relatie met de client
 • de reden waarom de client zelf geen klacht kan indienen, het machtigingsformulier dat de client heeft afgegeven en een kopie van het identiteitsbewijs van de client als blijk van zijn/haar instemming met uw klacht.

Advies:

Voor hulp bij het indienen van uw klacht kunt u contact opnemen met het Landelijk Meldpunt Zorg van het ministerie van VWS.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze klachtenprocedure nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contactgegevens:

Sport in Vorm, dry needling Markelo